Sprostredkovateľ v oblasti financií

Pod finančné služby spadajú všetky služby, ktoré sa spájajú s peniazmi a financovaním. Finančné služby predstavujú najrozšírenejšiu časť trhu so službami. Viacerí odborníci sa tiež zhodnú, že finančný trh je nadradený všetkým ostatným trhom, ktoré trhovú ekonomiku tvoria. Finančný trh možno definovať ako miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Tí, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov ich ponúkajú za určitú protislužbu tým, ktorí trpia ich nedostatkom. Na finančnom trhu sa stretáva prebytkový sektor (tvorený tými subjektmi, ktoré majú nadbytok finančných prostriedkov a chcú ich efektívne alokovať) a deficitný sektor (tie subjekty, ktoré potrebujú finančné prostriedky získať).

Súvisiaci obrázokNa strane ponuky a rovnako aj prebytkového sektoru stoja finančné spoločnosti. Patria sem napríklad banky, poisťovne alebo leasingové spoločnosti. Ich cieľom je efektívne alokovať prebytočné finančné prostriedky a navýšiť tak svoj kapitál. Finančné produkty bývajú poskytované tým, ktorí majú o ne záujem – bežní občania, korporátne spoločnosti, vládny sektor a podobne. Všetky spomenuté subjekty stoja na strane dopytu, to znamená, že je v ich záujme získať určitý finančný produkt. Táto situácia nastáva vtedy, keď tieto subjekty potrebujú preklenúť nesúlad medzi množstvom finančných prostriedkov, ktorými aktuálne disponujú a množstvom prostriedkov, ktoré na svoju činnosť potrebujú. Na finančnom trhu sa tiež nachádzajú subjekty, ktoré svojou činnosťou napomáhajú ponuke a dopytu stretnúť sa a vytvoriť vzájomný vzťah. Takýmito špecialistami sú finanční sprostredkovatelia. Winners Group má okrem svojich vlastných finančných sprostredkovateľov vyškolených aj finančných poradcov. Činnosť spoločnosti winners group sa orientuje do viacerých oblastí, ktoré v súčasnosti hýbu finančným trhom. V ponuke Winners Group nájdeme rozličné finančné produkty, ktoré sú úzko spojené s leasingovými aktivitami, realitami, poisťovníctvom a hypotekárnou činnosťou. Vďaka pôsobeniu ponuky a dopytu sa na trhu tvorí cena, ktorá je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Cena finančného trhu môže mať viacero vyjadrení – najčastejšie sa jedná o úrok, devízový kurz alebo výšku poistného.

Finančný trh plní viacero hlavných funkcií, vďaka ktorým prispieva k správnemu fungovaniu národného hospodárstva. Funkcie finančného trhu možno rozdeliť nasledovne:

  • alokačná funkcia: alokácia finančných prostriedkov znamená ich umiestňovanie tam, kde to je potrebné. Alokačná funkcia je medzi všetkými funkciami finančného trhu najdôležitejšia, lebo umiestňuje finančné prostriedky tak, aby sa čo najviac zhodnotili.
  • prerozdeľovacia funkcia: zabezpečuje zmenu vlastníctva/vlastníckych práv k finančných nástrojom.
  • akumulačná funkcia: vďaka akumulácii sa hromadia dočasne voľné finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na určité miesto.
  • selekčná funkcia: pomáha prežiť tým podnikom, ktoré majú na to predpoklady a urýchľuje zánik tých, ktoré nie sú už viac životaschopné.