Hľadáte finančné služby na úrovni?

Finančné služby predstavujú veľmi citlivú oblasť, ktorá je do značnej miery ovplyvnená tým, čo sa deje vo svetovej ekonomike. Na druhej strane však tieto služby predstavujú dynamický sa rozvíjajúcu časť národného hospodárstva v každej krajine. Oblasť poskytovania finančných služieb je v každej ekonomike prísne regulovaná zo strany štátu, preto sa každý subjekt, ktorý poskytuje finančné služby (buď priamo produkty finančného trhu vytvára, alebo ich sprostredkuje) musí prispôsobovať tomu, ako túto oblasť upravia vyššie štátne sily. Pre každú ekonomiku je oblasť finančného trhu dôležitá z jedného dôvodu – vývoj na finančnom trhu zasahuje do všetkých oblastí ľudského života a snahou každej ekonomiky je udržať na ňom stabilitu a vyhnúť sa tak rozličných negatívnym javom a situáciám. Spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje nariadeniam štátu je aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group na finančnom trhu vystupuje vo forme finančného poradcu a sprostredkovateľa finančných produktov. To znamená, že produkty finančných inštitúcii svojim klientom iba sprostredkuje, finančné produkty priamo netvorí.

Finančné služby možno definovať ako činnosť, ktorá je poskytovaná špecializovanými inštitúciami pôsobiacimi na finančnom trhu.  Finančný trh predstavuje organizovanú oblasť, ktorá sa skladá z licencovaných spoločností. Na finančnom trhu sa stretávajú dva základné typy subjektov:

– prijímatelia finančných produktov, ktorí stoja na strane dopytu – predstavujú fyzické alebo právnické osoby, ktoré vo vlastnom záujme vyvíjajú snahu k získaniu určitého finančného produktu, ktorý momentálne potrebujú alebo plánujú využiť na uspokojenie svojich potrieb.

– poskytovatelia finančných produktov, ktorí stoja na strane ponuky – predstavujú špecializované finančné inštitúcie, ktoré na základe potrieb klientov tvoria a priamo poskytujú finančné produkty. Do tejto skupiny možno zaradiť aj finančných sprostredkovateľov, pomocou ktorých sa finančné produkty dostávajú priamo ku klientom.

Aj keď činnosť finančných poradcov a sprostredkovateľov (ako príklad možno uviesť aj spoločnosť Winners Group) začína využívať čoraz väčší počet fyzických a právnických subjektov, ešte stále klienti uprednostňujú využívanie produktov priamo od ich poskytovateľov. Nie je však vôbec vylúčené, že sa táto situácia v budúcnosti zmení.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSúčasťou finančné trhu bývajú nasledovné subjekty – banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, leasingové spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, stavebné sporiteľne a burzy. Tieto spoločnosti sa väčšinou špecializujú na jednu oblasť, avšak vďaka liberalizácii tohto sektoru a snahe spoločností poskytnúť svojmu klientovi komplexnú ponuku a uľahčiť mu celý proces získavania finančného produktu nájdeme v ponukách viacerých spoločností viacero typov produktov. Tento fakt možno ilustrovať na jednoduchom príklade – v minulosti sa banky orientovali len na poskytovanie bankových produktov, v súčasnosti viaceré ponúkajú aj produkty z poistného trhu. Komplexná ponuka šetrí klientom čas a ich náklady a je zrejmé, že ak klient potrebuje získať viacero druhov finančných produktov, zvolí tú inštitúciu, ktorá má v ponuke viacero ich druhov.