Internetový marketing

SEO optimalizácia- buďte viditeľný

SEO optimalizácia predstavuje techniku, ktorá sa využíva za účelom dosiahnutia lepších pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch. Jej cieľom je posunúť webovú stránku na vyššie priečky vo vyhľadávači, kde si ju všimne väčšie množstvo ľudí. Optimalizácia pre vyhľadávače je stále častejšie spájaná s tvorbou kvalitného obsahu, tzv. content marketingu. Content marketing je zase schopnosť písať príťažlivý, poučný a unikátny obsah, ktorý človeka zaujme a donúti ho k zamysleniu. Jej cieľom je pridaná hodnota v oblasti, ktorej sa daný článok venuje. Content marketing a seo optimalizacia idú ruka v ruke.

Čo však znamená a ako funguje SEO optimalizácia?

SEO optimalizácia je proces dosahovania lepších pozícií vo vyhľadávačoch za účelom zvýšenia predajnosti webovej stránky, ktorá je predmetom optimalizácie. Funguje okrem iného na princípe linkbuildingu. Tento pojem znamená získavanie kvalitných odkazov z iných webových stránok na konkrétne kľúčové slová, na ktoré sa následne daná webová stránka posunie vo vyhľadávačoch. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt seo optimizationSamozrejme, nie je to také jednoduché ako sa zdá. Existujú odkazy dofollow, ktoré posúvajú silu a tým spôsobujú pohyb webovej stránky vo vyhľadávačoch smerom nahor, alebo nofollow odkazy, ktoré túto silu neposúvajú a s pozíciami nerobia nič. Okrem toho, ako už bolo uvedené, je SEO optimalizácia o správnom obsahu. Obsah musí byť prispôsobený tématike, ktorá je predmetom optimalizácie a v textoch sa musia nachádzať slová, ktoré sú predmetom linkbuildingu. Pri SEO optimalizácií hrajú dôležitú rolu aj sociálne siete, ktoré prinášajú na web návštevníkov. Je to práve návštevnosť, ktorej podiel na úspešnej SEO optimalizácií rastie a preto je veľmi dôležite, aby sa na webovú stránku dostalo čo najviac ľudí, ako aj to, aby na nej nejaký čas zostali. Okrem toho hrá svoju rolu aj rýchlosť načítania webovej stránky alebo koncovka domény. SEO optimalizácia je teda kombináciou viacerých faktorov, ktoré sa dopĺňajú a úzko prelínajú. Na tému SEO optimalizácia existuje veľké množstvo článkov na internete, ale aj kníh, ktoré sa tejto problematike venujú. Vysvetľujú základné pojmy a princíp fungovania. V súvislosti so SEO optimalizáciou, teda optimalizáciou pre vyhľadávače je nutné spomenúť aj PPC kampaň v Google AdWords, ktorá je taktiež zdrojom návštev, ktorých dôležitosť bola vysvetlená v predchádzajúcom texte. Okrem toho Google AdWords umožňuje akési nahradenie dobrých pozícií, pretože táto PPC reklama sa zobrazuje ešte pred organickými (prirodzene usporiadanými) výsledkami vyhľadávania. SEO optimalizácia je teda technika na získanie lepších pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch. Sú to práve pozície vo vyhľadávači Google (najpoužívanejší vyhľadávač na Slovensku), ktoré predstavujú v dnešnej internetovej dobe predmet veľkého boja. Preto je SEO optimalizácia nutnosťou všetkých podnikateľov, ktorí chcú byť na internete úspešní.

Digitálny marketing

V súčasnej globalizovanej svetovej ekonomike pôsobí nespočetne veľa podnikateľských subjektov. Nezáleží na tom, či je spoločnosť menšia alebo jej zamestnancov môžeme rátať na tisíce, všetky z nich spája jeden a ten istý cieľ – uspieť v konkurenčnom boji a stať sa maximálne ziskovým. Možností na dosiahnutie spomínaných cieľov je mnoho. Spoločnosti sa môžu zamerať na produkciu kvalitnejších výrobkov, svoje výrobky inovovať či poskytovať zákazníkom lepšie a kvalitnejšie služby v porovnaní s hlavnými konkurentmi. Aby sa však o produkte alebo ponúkanej službe dozvedel okolitý svet, jedinou vhodnou cestou na propagáciu je vytvoriť kvalitný marketing. Marketing sa nemusí vždy zameriavať len na jeden produkt či produktový rad ktorý firma vyrába, mal by byť vytvorený komplexne pre celú firmu a šíriť jej dobré meno.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt digital marketingViacerí z nás sú si vedomí toho, že pomáhať podnikom vytvárať väčšie príjmy z predaja môže byť naozaj prospešné. Existuje veľké množstvo marketingových odborníkov, väčšinou sa však zameriavajú len na určitý typ marketingu a to z jednoduchého dôvodu. So špecializáciou na určitú oblasť môže marketér získať oveľa viac, než v porovnaní so špecializáciou na všetky oblasti. Túto vetu môže potvrdiť aj Juraj Kadlec. V marketingovom svete pôsobí už niekoľko rokov. Na začiatku svojej kariéry k marketingu pristupoval komplexne, v súčasnosti sa špecializuje na digitálny marketing. Pokrytie všetkých oblastí marketingu na začiatku jeho kariéry však považuje za veľké plus, nakoľko získal viaceré cenné skúsenosti a ľahšie pochopil fungovanie marketingu ako celku. Marketingu sa Juraj Kadlec venuje už viac než 10 rokov. Počas tohto obdobia pôsobil nielen v menších spoločnostiach, ale aj vo väčších korporáciách. Vďaka pôsobeniu v rozličných sférach a spoločnostiach sa naučil aký je základný rozdiel v marketingovom myslení medzi jednotlivými firmami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt digital marketingV čom je digitálny marketing špeciálny? V poslednej dekáde sa čoraz viac rozmáha používanie internetu a jeho dostupnosť takmer vo všetkých kútoch sveta. Práve vďaka internetu je možné digitálny marketing realizovať. Najčastejšie býva digitálny marketing šírený prostredníctvom sociálnych sietí, cez e-mail či mobilné aplikácie. Digitálny marketing sa považuje za jednu z najúčinnejších marketingových techník 21. storočia. Juraj Kadlec sa na takzvanú “digitálnu cestu“ vydal kvôli tomu, že si uvedomil že práve rozvoj informačno-komunikačných techník predstavuje možnosť, ktorá bude určovať a ovplyvňovať všetky sféry života. Vďaka spojeniu internetu a správne nastavenej marketingovej technike môžu jednotlivé spoločnosti dosahovať oveľa vyššiu efektivitu než by tak bolo v prípade používania klasických techník. Práve internet a vývoj nových aplikácii sa stávajú faktorom, ktoré môžu mať priamy dopad na to, či spoločnosť bude alebo nebude v budúcnosti úspešná.

Obsahový marketing, cesta k lepším pozíciám

Obsahový marketing predstavuje novodobú a veľmi účinnú marketingovú techniku. Túto obľúbenú techniku využívajú nielen veľké svetové spoločnosti, ale pomaly začína nachádzať svoje uplatnenie aj v menších firmách, a to z jednoduchého dôvodu. Podstatou obsahového marketingu je totižto zaujať zákazníka a podnietiť ho ku kúpe výrobku alebo využitiu ponúkanej služby. To však nie je všetko, čo obsahový marketing ponúka. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť obsah, ktorý bude dôveryhodný, zaujímavý a kvalitný. Je oveľa pravdepodobnejšie, že obsah, ktorý je vytvorený zaujímavo, upúta zákazníka oveľa skôr, než obsah napísaný nudne a nezaujímavo. Pomocou obsahového marketingu si spoločnosť môže udržať svojich stálych zákazníkov, ale rovnako môže získať i nových. Ak zákazníka niečo zaujme, bude mu to stále vŕtať hlavou a tým pádom sa bude snažiť získať čo najviac informácii o danej problematike. Častokrát sa stáva, že sa s tým čo objavil podelí aj so svojimi rodinnými príslušníkmi či známymi. Ak sa tak stane, zákazník nám (v podstate neplánovane) môže zabezpečiť nového zákazníka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obsahovy marketing

Aj keď sa obsahový marketing v marketingových stratégiách využíva už pomerne dlho, jeho rozmach nastal až s rozvojom informačno-komunikačných technológii, a to konkrétne s rozvojom internetu. V rozvinutých krajinách už existuje len málo domácností, v ktorých by sme internet nenašli. A práve jeho dostupnosť robí používanie obsahového marketingu oveľa šetrnejším voči nákladom, ako to bolo v minulosti. Okrem šetrenia nákladov však šírenie obsahu prostredníctvom internetu oslovuje aj väčší okruh ľudí. Tvoriť obsah sa dá pomocou internetu prakticky kdekoľvek. Spoločnosť môže oslovovať zákazníkov prostredníctvom sociálnych sietí (Twitter či Facebook, ale i mnoho ďalších), písaním vlastných blogov k danej problematike, zdieľaním videí na Youtube či šírením e-bookov so zákazníkmi. Spomínané možnosti však predstavujú len malý zlomok z toho, ako sa môže obsahový marketing realizovať.

Obsahový marketing tiež napomáha k budovaniu dôveryhodnosti danej spoločnosti. Zaujímavým obsahom sa daná spoločnosť zapíše zákazníkovi hlboko do pamäte. Avšak toto často krát nestačí. Zákazník potrebuje, aby bol názov spoločnosti či daného produktu v spoločnosti skloňovaný čo najviac. Vďaka tomu na daný produkt tak ľahko nezabudne a meno spoločnosti mu utkvie hlboko v pamäti. Obsahovým marketingom si firma vybuduje nielen stály okruh zákazníkov, ale zväčší si aj podnikateľské zisky. A to je hlavnou podstatou obsahového marketingu. Vyvolať v zákazníkovi takú reakciu, ktorá bude mať pre danú spoločnosť odozvu a bude pre ňu prospešná.

Po tomto marketingovom nástroji však začína siahať čoraz viac firiem. Preto by sa spoločnosť, ktorá sa rozhodne realizovať obsahový marketing mala odlíšiť od svojich konkurentov. Pravidelným sledovaním toho, akou formou a kde konkurenti realizujú obsahový marketing firme napomôže nielen zistiť silné a slabé stránky konkurenta, ale často krát vedie aj ku zrodu nového impulzu, vďaka ktorému bude spoločnosť produkovať oveľa kvalitnejší a účinnejší obsahový marketing v porovnaní s konkurenciou.