Finančné spoločnosti

Sprostredkovateľ v oblasti financií

Pod finančné služby spadajú všetky služby, ktoré sa spájajú s peniazmi a financovaním. Finančné služby predstavujú najrozšírenejšiu časť trhu so službami. Viacerí odborníci sa tiež zhodnú, že finančný trh je nadradený všetkým ostatným trhom, ktoré trhovú ekonomiku tvoria. Finančný trh možno definovať ako miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Tí, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov ich ponúkajú za určitú protislužbu tým, ktorí trpia ich nedostatkom. Na finančnom trhu sa stretáva prebytkový sektor (tvorený tými subjektmi, ktoré majú nadbytok finančných prostriedkov a chcú ich efektívne alokovať) a deficitný sektor (tie subjekty, ktoré potrebujú finančné prostriedky získať).

Súvisiaci obrázokNa strane ponuky a rovnako aj prebytkového sektoru stoja finančné spoločnosti. Patria sem napríklad banky, poisťovne alebo leasingové spoločnosti. Ich cieľom je efektívne alokovať prebytočné finančné prostriedky a navýšiť tak svoj kapitál. Finančné produkty bývajú poskytované tým, ktorí majú o ne záujem – bežní občania, korporátne spoločnosti, vládny sektor a podobne. Všetky spomenuté subjekty stoja na strane dopytu, to znamená, že je v ich záujme získať určitý finančný produkt. Táto situácia nastáva vtedy, keď tieto subjekty potrebujú preklenúť nesúlad medzi množstvom finančných prostriedkov, ktorými aktuálne disponujú a množstvom prostriedkov, ktoré na svoju činnosť potrebujú. Na finančnom trhu sa tiež nachádzajú subjekty, ktoré svojou činnosťou napomáhajú ponuke a dopytu stretnúť sa a vytvoriť vzájomný vzťah. Takýmito špecialistami sú finanční sprostredkovatelia. Winners Group má okrem svojich vlastných finančných sprostredkovateľov vyškolených aj finančných poradcov. Činnosť spoločnosti winners group sa orientuje do viacerých oblastí, ktoré v súčasnosti hýbu finančným trhom. V ponuke Winners Group nájdeme rozličné finančné produkty, ktoré sú úzko spojené s leasingovými aktivitami, realitami, poisťovníctvom a hypotekárnou činnosťou. Vďaka pôsobeniu ponuky a dopytu sa na trhu tvorí cena, ktorá je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Cena finančného trhu môže mať viacero vyjadrení – najčastejšie sa jedná o úrok, devízový kurz alebo výšku poistného.

Finančný trh plní viacero hlavných funkcií, vďaka ktorým prispieva k správnemu fungovaniu národného hospodárstva. Funkcie finančného trhu možno rozdeliť nasledovne:

  • alokačná funkcia: alokácia finančných prostriedkov znamená ich umiestňovanie tam, kde to je potrebné. Alokačná funkcia je medzi všetkými funkciami finančného trhu najdôležitejšia, lebo umiestňuje finančné prostriedky tak, aby sa čo najviac zhodnotili.
  • prerozdeľovacia funkcia: zabezpečuje zmenu vlastníctva/vlastníckych práv k finančných nástrojom.
  • akumulačná funkcia: vďaka akumulácii sa hromadia dočasne voľné finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na určité miesto.
  • selekčná funkcia: pomáha prežiť tým podnikom, ktoré majú na to predpoklady a urýchľuje zánik tých, ktoré nie sú už viac životaschopné.

Winners Group, finančné služby na úrovni

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngFinančné služby predstavujú veľmi citlivú oblasť, ktorá je do značnej miery ovplyvnená tým, čo sa deje vo svetovej ekonomike. Na druhej strane však tieto služby predstavujú dynamický sa rozvíjajúcu časť národného hospodárstva v každej krajine. Oblasť poskytovania finančných služieb je v každej ekonomike prísne regulovaná zo strany štátu, preto sa každý subjekt, ktorý poskytuje finančné služby (buď priamo produkty finančného trhu vytvára, alebo ich sprostredkuje) musí prispôsobovať tomu, ako túto oblasť upravia vyššie štátne sily. Pre každú ekonomiku je oblasť finančného trhu dôležitá z jedného dôvodu – vývoj na finančnom trhu zasahuje do všetkých oblastí ľudského života a snahou každej ekonomiky je udržať na ňom stabilitu a vyhnúť sa tak rozličných negatívnym javom a situáciám. Spoločnosť, ktorá sa prispôsobuje nariadeniam štátu je aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť winners group na finančnom trhu vystupuje vo forme finančného poradcu a sprostredkovateľa finančných produktov. To znamená, že produkty finančných inštitúcii svojim klientom iba sprostredkuje, finančné produkty priamo netvorí.

Finančné služby možno definovať ako činnosť, ktorá je poskytovaná špecializovanými inštitúciami pôsobiacimi na finančnom trhu.  Finančný trh predstavuje organizovanú oblasť, ktorá sa skladá z licencovaných spoločností. Na finančnom trhu sa stretávajú dva základné typy subjektov:

– prijímatelia finančných produktov, ktorí stoja na strane dopytu – predstavujú fyzické alebo právnické osoby, ktoré vo vlastnom záujme vyvíjajú snahu k získaniu určitého finančného produktu, ktorý momentálne potrebujú alebo plánujú využiť na uspokojenie svojich potrieb.

– poskytovatelia finančných produktov, ktorí stoja na strane ponuky – predstavujú špecializované finančné inštitúcie, ktoré na základe potrieb klientov tvoria a priamo poskytujú finančné produkty. Do tejto skupiny možno zaradiť aj finančných sprostredkovateľov, pomocou ktorých sa finančné produkty dostávajú priamo ku klientom.

Aj keď činnosť finančných poradcov a sprostredkovateľov (ako príklad možno uviesť aj spoločnosť Winners Group) začína využívať čoraz väčší počet fyzických a právnických subjektov, ešte stále klienti uprednostňujú využívanie produktov priamo od ich poskytovateľov. Nie je však vôbec vylúčené, že sa táto situácia v budúcnosti zmení.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngSúčasťou finančné trhu bývajú nasledovné subjekty – banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, leasingové spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, stavebné sporiteľne a burzy. Tieto spoločnosti sa väčšinou špecializujú na jednu oblasť, avšak vďaka liberalizácii tohto sektoru a snahe spoločností poskytnúť svojmu klientovi komplexnú ponuku a uľahčiť mu celý proces získavania finančného produktu nájdeme v ponukách viacerých spoločností viacero typov produktov. Tento fakt možno ilustrovať na jednoduchom príklade – v minulosti sa banky orientovali len na poskytovanie bankových produktov, v súčasnosti viaceré ponúkajú aj produkty z poistného trhu. Komplexná ponuka šetrí klientom čas a ich náklady a je zrejmé, že ak klient potrebuje získať viacero druhov finančných produktov, zvolí tú inštitúciu, ktorá má v ponuke viacero ich druhov.

Finančný poradca Winners Group

Finančný trh predstavuje dôležitú súčasť každého správne fungujúceho národného hospodárstva. Subjekty vystupujúce na finančnom trhu dokážu svojou činnosťou koordinovať to, čo sa na ňom práve odohráva. Ako subjekty, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú aktuálne dianie na finančnom trhu vystupujú jednak prijímatelia finančných služieb, ale aj ich poskytovatelia a sprostredkujúce medzičlánky. Jedným z najpoužívanejších finančných produktov je poistenie. Po prvý krát sa pojem poistenie objavil približne v 15. storočí v Anglicku. V súčasnosti by sme ťažko hľadali osobu alebo spoločnosť, ktorá ešte nikdy neuzavrela poistnú zmluvu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngPoistenie predstavuje vzťah, ktorého výsledkom je poistná zmluva. Uzatvára sa medzi poisťovateľom a poistníkom. Osoba, ktorá vystupuje ako poistený, môže byť jednak fyzická, ale aj právnická osoba. Do poistného vzťahu vstupuje z dôvodu výskytu nečakanej situácie, ktorá sa môže v budúcnosti vyskytnúť. Ten, ktorý vo vzťahu vystupuje ako poistiteľ, predstavuje finančná spoločnosť, ktorá poistenie poskytuje. Vzťah medzi poisteným a poistníkom je upravený poistnou zmluvou, v ktorej sú presne vymedzené podmienky, na základe ktorých sa poistenie uzatvára. Obom subjektom z poistnej zmluvy plynú určité práva a povinnosti. Na základe právoplatne uzatvorenej poistnej zmluvy je finančná spoločnosť povinná fyzickej alebo právnickej osobe poskytnúť poistnú ochranu a v prípade výskytu neočakávanej udalosti, pri ktorej takáto osoba utrpí určitú finančnú stratu, podieľať sa na jej plnení. Fyzické a právnické osoby majú zase povinnosť vo vopred dohodnutom čase a výške platiť poistný poplatok. V prípade vzniku poistnej udalosti má poškodený nárok na poistné plnenie len vtedy, ak si svoje finančné povinnosti plnil včas.

Na súčasnom finančnom trhu možno poistenie rozdeliť do dvoch základných kategórii:

Zdravotné poistenie – predstavuje najpoužívanejší druh poistenia, pomocou ktorého si osoby poisťujú svoje zdravie. Slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti, poistenie zdravotných nákladov alebo pri ťažkom zdravotnom postihnutí.

Sociálne poistenie – jeho hlavná časť je sociálne zabezpečenie, ktoré je založené na platení odvodov a poberaní rozličných sociálnych dávok. Súčasťou sociálneho zabezpečenia je aj zabezpečenie dôchodkové. Jeho hlavnou úlohou je ochrániť obyvateľstvo pred určitými životnými rizikami. Do tejto kategórie spadá napríklad poistenie garančné, úrazové, invalidné, dôchodkové alebo nemocenské.

Ak má klient záujem o určitý typ poistenia, najčastejšie má možnosť obrátiť sa na poisťovňu. Poisťovne predstavujú špecializované finančné inštitúcie. Ďalšou možnosťou, ako si môže klient zabezpečiť potrebné poistenie založené na efektívnosti, je možnosť využitia služieb cez finančného sprostredkovateľa. Známym finančných sprostredkovateľom v oblasti poistenia je spoločnosť Winners Group. Okrem zamerania na poistenie sa winners group orientuje aj na finančné poradenstvo v oblasti hypoték, leasingu a realít.

Finančné služby od Winners Group

Žiadna ekonomika by nefungovala správne bez finančných inštitúcii. Na finančnom trhu vystupujú rozličné banky, poisťovne, sporiteľne, leasingové spoločnosti či realitné kancelárie. Jedná sa o subjekty, ktoré sú poskytovateľmi finančných služieb a sú vysoko špecializované. Avšak pretlačiť svoju ponuku smerom ku klientom je často krát namáhavý a zdĺhavý proces. Preto na finančnom trhu nájdeme aj také finančné subjekty, ktoré sa zaoberajú finančným poradenstvom a sprostredkovaním. Takouto spoločnosťou je aj spoločnosť winners group, ktorá v záujme poskytovania komplexných služieb klientom, ktoré nájdu pod jednou strechou, spolupracuje s viacerými spomenutými finančnými poskytovateľmi a dokáže sprostredkovať takmer akýkoľvek finančný produkt. Spoločnosť Winners Group má vytvorenú hustú sieť vzťahov so svojimi partnermi. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeNajčastejšie spolupracuje s poisťovňami, bankami, realitnými a leasingovými spoločnosťami. Zameriava sa najmä na štyri základné oblasti, a to oblasť poisťovníctva, hypotekárna, realitná a leasingová. Dôvod je jednoduchý – po týchto finančných službách je na finančnom trhu najväčší dopyt. Okrem toho, že spoločnosť Winners Group dokáže svojim klientom sprostredkovať takmer čokoľvek, dokáže im podať pomocnú ruku aj v prípade finančného poradenstva. Klienti sa na spoločnosť Winners Group obracajú najčastejšie vtedy, ak sa im zdá, že finančná služba, ktorú momentálne využívajú, nie je pre nich až taká výhodná. Často krát sa stáva, že klient má uzatvorené poistenie s určitou poisťovňou. Klient však nemá z poistenia až taký prospech ako prvotne očakával a zbytočne za službu platí privysoké poplatky. Spoločnosť Winners Group teda vykoná prieskum trhu a zhodnotí, či má zmysel v spolupráci s touto poisťovňou pokračovať, alebo či na finančnom trhu existuje efektívnejšie riešenie. Okrem toho, že klientovi poradí, ako má ďalej postupovať, odporučí mu aj spoločnosť, ktorej ponuka sa spoločnosti Winners Group javí ako najvýhodnejšia a podrobne svojmu klientovi vysvetlí hlavné prínosy v spolupráci s novou spoločnosťou. Aj takto dokáže Winners Group svojim klientom ušetriť mesačne až niekoľko desiatok, ba dokonca stoviek až tisícok Eur ročne. Ak sa teda klient rozhodne využiť finančný produkt určitej spoločnosti, špecialisti Winners Group zabezpečia aj to, aby klient nemusel obiehať finančné inštitúcie samostatne. Zamestnanec Winners Group zabezpečí všetky formality a dokumenty za svojho klienta. Zabezpečí dokonca aj zmluvu medzi klientom a finančnou inštitúciou, ktorú klient podpíše. Klientovi sú podrobne vysvetlené všetky body, ktoré sa v zmluve nachádzajú. Môže sa však stať, že klientovi sa zmluvné podmienky pozdávať nebudú, preto sa sám rozhodne, či ku podpisu zmluvy pristúpi alebo nie. Po podpise zmluvy však vzťah s klientom nekončí, pretrváva aj naďalej. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je okrem poskytovania komplexných služieb klientom udržiavať s nimi dlhodobý vzťah postavený na vzájomnej dôvere.

Finančné služby

Aj keď sa všetky časti národného hospodárstva neustále menia, na svojej sile najmä v posledných rokoch začínajú naberať služby. Služby možno rozdeliť na viaceré kategórie, jednu samostatnú kategóriu tvoria aj finančné služby. Aj keď finančné služby, inak nazývané aj terciárny sektor, začínajú byť v rámci krajín ekonomicky výkonnejšie na úkor primárneho a terciárneho sektora, ani jeden zo spomenutých sektorov nezaznamenal taký rýchly rozvoj, ako práve sektor služieb. Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú práve finančné služby.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesV rámci jednotlivých ekonomík už nájdeme viacero špecializovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú finančným poradenstvom a sprostredkovaním. Existujú spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na určitý finančný produkt. Najlepším príkladom špecializovanej finančnej inštitúcie je poisťovňa, ktorá svojim klientom poskytuje široký záber poistných produktov. Špecializované finančné inštitúcie poskytujú finančné produkty svojim klientom buď priamo, alebo pomocou udržiavania partnerských vzťahov s finančnými sprostredkovateľmi. Finančný sprostredkovateľ na základe partnerských vzťahov dokáže konkrétny finančný produkt odporučiť svojmu klientovi, ak ho práve potrebuje. Spoločnosťou, ktorá vystupuje vo forme finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa je aj spoločnosť Winners group. Spoločnosť winners group sa snaží udržiavať priateľské vzťahy založené na dôvere nielen s jej partnermi, ale aj s klientmi. Nakoľko má spoločnosť Winners group viaceré partnerské spoločnosti, klientovi nie sú ponúkané finančné produkty len jednej, prípadne viacerých finančných inštitúcii, ale je vypracovaná analýza, ktorá býva klientovi predkladaná nezávislé. Klient má teda na výber z viacerých finančných produktov rozličných finančných inštitúcii a môže sa sám rozhodnúť, ktorý produkt využije.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesSpoločnosť Winners group svoje služby realizuje v štyroch oblastiach. Aj keď poskytuje rozličné finančné produkty, takto rozdelené finančné služby sú výsledkom snahy o hlbšiu špecializáciu na určitý produktový rad a ľahšiu orientáciu klienta. Jednou zo sprostredkovateľských služieb je analýza, návrh a sprostredkovanie hypoték. Klienti spoločnosť oslovujú s touto žiadosťou najčastejšie vtedy, keď potrebujú zabezpečiť nákup svojej nehnuteľnosti. Ďalším produktom je zabezpečenie poisťovacích služieb. Ak si klient vyberie túto finančnú službu, spoločnosť mu navrhne riešenie na poistenie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, prípadne rozličných udalostí. Ak klient potrebuje zabezpečiť nákup a financovanie motorového vozidla, prípadne nehnuteľností a výrobných technológii spadajúcich do podnikateľskej činnosti, pomocnú ruku mu podajú lízingoví špecialisti spoločnosti Winners group. Poslednú skupinu predstavuje oblasť realít. Ak klient potrebuje zabezpečiť nákup, predaj, prípadne prenájom nehnuteľností, spoločnosť Winners group mu bude ochotne asistovať a sprevádzať ho aj pri tejto činnosti.

Aj keď na trhu už existuje viacero sprostredkovateľských spoločností, nie všetkým sa jedná v prvom rade o potreby klienta. Výber tej správnej treba zvážiť a orientovať sa podľa toho, či ma na trhu táto spoločnosť pozitívnu reputáciu. O tom, že spoločnosť Winners group sleduje najmä potreby svojich klientoch hovorí aj fakt, že má za sebou niekoľko desiatok spokojných klientov, ktorí by sa do vzájomnej spolupráce znova pustili.