Author Archive: Viktória Zelenková

Sprostredkovateľ v oblasti financií

Pod finančné služby spadajú všetky služby, ktoré sa spájajú s peniazmi a financovaním. Finančné služby predstavujú najrozšírenejšiu časť trhu so službami. Viacerí odborníci sa tiež zhodnú, že finančný trh je nadradený všetkým ostatným trhom, ktoré trhovú ekonomiku tvoria. Finančný trh možno definovať ako miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Tí, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov ich ponúkajú za určitú protislužbu tým, ktorí trpia ich nedostatkom. Na finančnom trhu sa stretáva prebytkový sektor (tvorený tými subjektmi, ktoré majú nadbytok finančných prostriedkov a chcú ich efektívne alokovať) a deficitný sektor (tie subjekty, ktoré potrebujú finančné prostriedky získať).

Súvisiaci obrázokNa strane ponuky a rovnako aj prebytkového sektoru stoja finančné spoločnosti. Patria sem napríklad banky, poisťovne alebo leasingové spoločnosti. Ich cieľom je efektívne alokovať prebytočné finančné prostriedky a navýšiť tak svoj kapitál. Finančné produkty bývajú poskytované tým, ktorí majú o ne záujem – bežní občania, korporátne spoločnosti, vládny sektor a podobne. Všetky spomenuté subjekty stoja na strane dopytu, to znamená, že je v ich záujme získať určitý finančný produkt. Táto situácia nastáva vtedy, keď tieto subjekty potrebujú preklenúť nesúlad medzi množstvom finančných prostriedkov, ktorými aktuálne disponujú a množstvom prostriedkov, ktoré na svoju činnosť potrebujú. Na finančnom trhu sa tiež nachádzajú subjekty, ktoré svojou činnosťou napomáhajú ponuke a dopytu stretnúť sa a vytvoriť vzájomný vzťah. Takýmito špecialistami sú finanční sprostredkovatelia. Winners Group má okrem svojich vlastných finančných sprostredkovateľov vyškolených aj finančných poradcov. Činnosť spoločnosti winners group sa orientuje do viacerých oblastí, ktoré v súčasnosti hýbu finančným trhom. V ponuke Winners Group nájdeme rozličné finančné produkty, ktoré sú úzko spojené s leasingovými aktivitami, realitami, poisťovníctvom a hypotekárnou činnosťou. Vďaka pôsobeniu ponuky a dopytu sa na trhu tvorí cena, ktorá je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Cena finančného trhu môže mať viacero vyjadrení – najčastejšie sa jedná o úrok, devízový kurz alebo výšku poistného.

Finančný trh plní viacero hlavných funkcií, vďaka ktorým prispieva k správnemu fungovaniu národného hospodárstva. Funkcie finančného trhu možno rozdeliť nasledovne:

  • alokačná funkcia: alokácia finančných prostriedkov znamená ich umiestňovanie tam, kde to je potrebné. Alokačná funkcia je medzi všetkými funkciami finančného trhu najdôležitejšia, lebo umiestňuje finančné prostriedky tak, aby sa čo najviac zhodnotili.
  • prerozdeľovacia funkcia: zabezpečuje zmenu vlastníctva/vlastníckych práv k finančných nástrojom.
  • akumulačná funkcia: vďaka akumulácii sa hromadia dočasne voľné finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na určité miesto.
  • selekčná funkcia: pomáha prežiť tým podnikom, ktoré majú na to predpoklady a urýchľuje zánik tých, ktoré nie sú už viac životaschopné.

Finančný poradca Winners Group

Finančný trh predstavuje dôležitú súčasť každého správne fungujúceho národného hospodárstva. Subjekty vystupujúce na finančnom trhu dokážu svojou činnosťou koordinovať to, čo sa na ňom práve odohráva. Ako subjekty, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú aktuálne dianie na finančnom trhu vystupujú jednak prijímatelia finančných služieb, ale aj ich poskytovatelia a sprostredkujúce medzičlánky. Jedným z najpoužívanejších finančných produktov je poistenie. Po prvý krát sa pojem poistenie objavil približne v 15. storočí v Anglicku. V súčasnosti by sme ťažko hľadali osobu alebo spoločnosť, ktorá ešte nikdy neuzavrela poistnú zmluvu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngPoistenie predstavuje vzťah, ktorého výsledkom je poistná zmluva. Uzatvára sa medzi poisťovateľom a poistníkom. Osoba, ktorá vystupuje ako poistený, môže byť jednak fyzická, ale aj právnická osoba. Do poistného vzťahu vstupuje z dôvodu výskytu nečakanej situácie, ktorá sa môže v budúcnosti vyskytnúť. Ten, ktorý vo vzťahu vystupuje ako poistiteľ, predstavuje finančná spoločnosť, ktorá poistenie poskytuje. Vzťah medzi poisteným a poistníkom je upravený poistnou zmluvou, v ktorej sú presne vymedzené podmienky, na základe ktorých sa poistenie uzatvára. Obom subjektom z poistnej zmluvy plynú určité práva a povinnosti. Na základe právoplatne uzatvorenej poistnej zmluvy je finančná spoločnosť povinná fyzickej alebo právnickej osobe poskytnúť poistnú ochranu a v prípade výskytu neočakávanej udalosti, pri ktorej takáto osoba utrpí určitú finančnú stratu, podieľať sa na jej plnení. Fyzické a právnické osoby majú zase povinnosť vo vopred dohodnutom čase a výške platiť poistný poplatok. V prípade vzniku poistnej udalosti má poškodený nárok na poistné plnenie len vtedy, ak si svoje finančné povinnosti plnil včas.

Na súčasnom finančnom trhu možno poistenie rozdeliť do dvoch základných kategórii:

Zdravotné poistenie – predstavuje najpoužívanejší druh poistenia, pomocou ktorého si osoby poisťujú svoje zdravie. Slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti, poistenie zdravotných nákladov alebo pri ťažkom zdravotnom postihnutí.

Sociálne poistenie – jeho hlavná časť je sociálne zabezpečenie, ktoré je založené na platení odvodov a poberaní rozličných sociálnych dávok. Súčasťou sociálneho zabezpečenia je aj zabezpečenie dôchodkové. Jeho hlavnou úlohou je ochrániť obyvateľstvo pred určitými životnými rizikami. Do tejto kategórie spadá napríklad poistenie garančné, úrazové, invalidné, dôchodkové alebo nemocenské.

Ak má klient záujem o určitý typ poistenia, najčastejšie má možnosť obrátiť sa na poisťovňu. Poisťovne predstavujú špecializované finančné inštitúcie. Ďalšou možnosťou, ako si môže klient zabezpečiť potrebné poistenie založené na efektívnosti, je možnosť využitia služieb cez finančného sprostredkovateľa. Známym finančných sprostredkovateľom v oblasti poistenia je spoločnosť Winners Group. Okrem zamerania na poistenie sa winners group orientuje aj na finančné poradenstvo v oblasti hypoték, leasingu a realít.